اتاق صفری بیزار

تنفر شاید زشت ترین واژه ی دنیا

شهریور 89
2 پست
مرداد 89
7 پست
گمشده
1 پست
بیکس
1 پست
خفقان
1 پست
تنهایی
1 پست
تنفر
1 پست
بیزاری
1 پست
دلتنگی
1 پست
ازادی
1 پست
صفر_ساکن
1 پست